Вчена рада про підсумки наукової діяльності Факультету за 2020 рік

4 лютого 2021 р. відбулося засідання Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Її вів голова, декан Факультету проф. Микола Кугутяк. На порядку денному було одне питання – «Про підсумки наукової діяльності факультету історії, політології і міжнародних відносин за 2020 рік та формування тематичного плану Науково-дослідної роботи на 2021 рік». Доповідав заступник з наукової роботи на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин, доц. кафедри історії України і методики викладання історії Андрій Міщук.

У своєму виступі доповідач підвів підсумки наукової діяльності Факультету у 2020 р.: показав статистичні дані кількості публікацій професорсько-викладацького складу за та поза держбюджетною, грантовою, господоговірною тематикою (монографії, розділи монографій, в т. ч. видані за кордоном, підручники, навчальні посібники, словники, навчально-методичні видання для внутрішнього використання, статті, опубліковані у фахових виданнях, статті, опубліковані у Scopus, WoS (за звітний період вийшло 16 публікацій категорії А), статті, опубліковані у Index Copernicus (категорія Б), статті, опубліковані у інших закордонних виданнях, тощо); охарактеризував організацію і проведення конференцій на Факультеті; проаналізував студентську наукову роботу (до речі, проректор з наукової роботи, професор Валентина Якубів під час роботи сесії Науково-технічної ради Університету щодо презентації та затвердження звітів факультетів, інститутів та навчально-наукових підрозділів 2–4 лютого 2021 р. відзначила високий рівень студентської наукової роботи на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин); простежив нові здобутки та досягнення провідних наукових шкіл; висвітлив інші форми наукової діяльності Факультету; зупинився на характеристиці запропонованих викладачами пропозицій щодо вдосконалення організації наукової роботи на Факультеті.

В обговоренні доповіді Андрія Міщука виступили викладачі Факультету Василь Климончук, Олег Жерноклеєв, Ігор Райківський, Лілія Михайлишин, Андрій Королько, Світлана Боян-Гладка, Наталія Стецюк, Оксана Семак, Оксана Дрогобицька, передусім представивши результати наукової діяльності на своїх кафедрах.

Після обговорення декан факультету проф. М.В. Кугутяк узагальнив результати наукової діяльності факультету історії, політології і міжнародних відносин за 2020 р., звернув увагу на позитиви і недоліки у цій украй важливій ділянці роботи та запропонував ухвалу Вченої ради факультету історії, політології і міжнародних відносин. Серед її основних положень такі: проаналізувати результати наукової діяльності у 2020–2021 навч. році щодо покращення наукової роботи на засіданнях кафедр та інших підрозділів Факультету, особливу увагу звернути на необхідність публікації монографічних видань, статей у фахових виданнях Scopus категорії А і В, підготовку навчально-методичних посібників, організацію та проведення наукових конференцій; оптимізувати роботу науково-методичної ради факультету щодо вдосконалення діяльності кафедральних науково-методичних і методологічних семінарів з метою поглиблення міжкафедральних і міждисциплінарних зв’язків та надання практичної допомоги молодим викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам випускних курсів; вдосконалювати і поглиблювати міжнародні наукові зв’язки факультету; забезпечити високий рівень академічної мобільності викладачів і аспірантів у напрямі активізації їх участі у міжнародних наукових програмах, конференціях, одержанні стипендій і грантів міжнародних організацій, іноземних університетів; продовжити роботу над зростанням індексу цитування публікацій у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, індекс Гірша; взяти участь в конкурсах наукових проектів МОН, НФД, міжнародних наукових конкурсах, виконанні наукових робіт та розробок, що фінансуються за кошти загального та/або спеціального фондів державного бюджету; провести роботу з укладання договорів із організаціями, підприємствами щодо виконання наукових робіт, впровадження наукових розробок та апробації результатів наукових досліджень; продовжити роботу з підготовки призерів 1-го і 2-го етапів Всеукраїнської студентської олімпіади та конкурсу студентських наукових робіт; та ін.

На завершення Микола Васильович Кугутяк подякував всім викладачам за слушні побажання і рекомендації щодо покращення наукової діяльності Факультету історії, політології і міжнародних відносин.