НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

    Освітня діяльність на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин здійснюється за сімома  спеціальностями ОР “Бакалавр” і сімома спеціальностями ОР “Магістр”. Всі спеціальності акредитовані за четвертим рівнем акредитації.

    Підготовка фахівців забезпечують 9 кафедр, де працюють 72 викладачі. Їх кількісна і якісна характеристика відповідають нормативно-правовим вимогам. З 9 кафедр 6 очолюють доктори наук, професори, що становить 67%. 87% викладачів з вченими ступенями і званнями, з них 16 докторів наук, професорів – 22%, 52 кандидати наук, доценти – 65%.

   Важливою залишається проблема профорієнтаційної роботи, виконання ліцензованого обсягу і зв’язане з цим питання самоокупності. У профорієнтаційній діяльності акцент робиться на школу молодого історика, політолога, залучення переможців шкільних олімпіад з історії, іноземної мови, робота в гімназіях і ліцеях області та за її межами, інші види і форми роботи.

    Стосовно змісту підготовки фахівців навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу то воно скероване насамперед на системне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності всіх навчальних дисциплін, які викладаються кафедрами факультету історії, політології і міжнародних відносин. В основному завершена розробка навчально-методичного комплексу дисциплін, методичних вказівок до контрольних робіт, завдань перевірки поточного і підсумкового контролю знань студентів, комплексних контрольних робіт, ДЕ.

   На сьогоднішній день розроблено інформаційне забезпечення для дистанційного навчання студентів І-ІV курсів ОР “Бакалавр” і І-ІІ курсів ОР “Магістр” усіх напрямків і спеціальностей факультету.

    На факультеті створено створено 8 мультимедійних класів. Це становить 45% від загальної кількості лекційних аудиторій, яких є 13. На спеціальностях “Політологія”, “Міжнародні відносини” широко практикується використання аудіо- та відеотехніки.

    Характерною особливістю навчально-методичної роботи кафедр факультету історії, політології і міжнародних відносин є установка на тісний зв’язок навчального процесу, практики і наукових досліджень. Зокрема, здобуті студентами-істориками на першому курсі знання з археології закріплюються і поповнюються у ході археологічної практики. Навчаючись на старших курсах студенти, аспіранти беруть участь у польових археологічних розвідках у рамках Галицької і Карпатської археологічних експедицій, виявленням і вивченням пам’яток історико-культурної спадщини Карпатського регіону. До складання мікротопонімічних карт населених пунктів в рамках діяльності Інституту історії, етнології і археології Карпат залучено студентів від першого до п’ятого курсів стаціонарної і заочної форм навчання.

    На факультеті історії, політології і міжнародних відносин функціонують сім навчально-методичних кабінетів, зокрема історії України, історії українського війська, стародавнього та античного мистецтва, історії зарубіжних слов’ян, кабінет політології, методики викладання історії і політології, лінгвофонний клас. В структурі факультету діє також музей археології Прикарпаття, історико-меморіальний музей Олекси Довбуша, які використовуються у навчально-виховному процесі. На кафедрах реалізується програма “підручник-посібник”.

    Для студентів трьох напрямків передбачено 22 види навчальних і виробничих практик. Для їх проведення укладено 33 угоди про співпрацю (Івано-Франківська ОДА, Центр сертифікованих перекладів, Державний архів Івано-Франківської області, Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей та ін.). З кожного напрямку підготовки наявні наскрізні програми практик, положення про організацію всіх видів практик, забезпечено навчально-методичними виданнями.

    На кафедрах факультету триває процес формування електронних бібліотек. Такі бібліотеки успішно діють на кафедрах історії України, історії слов’ян, етнології і археології. Тут створено каталог навчально-наукової літератури, складено перелік інтернет-бібліотек, сайтів наукових інститутів країн Центрально-Східної Європи, де можна безкоштовно завантажити електронний варіант видань.