Захист дипломних робіт студентами спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр»

    13 червня 2022 р. розпочалася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання), під час якої студенти захищають свої кваліфікаційні роботи та здаватимуть кваліфікаційний екзамен в режимі онлайн на відеоплатформі Webex Cisco Meetings. До складу Екзаменаційної комісії ввійшли: голова ЕК – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії Райківський Ігор Ярославович, члени ЕК – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Марущенко Олександр Володимирович, секретар ЕК – старший лаборант кафедри історії України і методики викладання історії Дзундза Світлана Павлівна.

    Під час роботи Екзаменаційної комісії 13–15 червня 2022 р. тривав захист дипломних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Історія). Усього захищали роботи 32 здобувачі освітнього рівня «Бакалавр». У роботі ЕК взяли також участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри історії України і методики викладання історії та кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки. Виступи студентів-випускників були цікавими, змістовними, охоплювали різні аспекти (політичні, культурні, економічні, соціальні та ін.) як історії України і всесвітньої історії, так і методики навчання історії у школі. Комісія звернула увагу на високий рівень підготовки, оволодіння фаховими компетентностями випускників спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» ОР «Бакалавр» (денна форма навчання).

    Здобувачами бакалаврського ступеня були представлені підготовлені власні методичні розробки, адаптовані для використання у подальшій своїй педагогічній діяльності під час ведення аудиторних і позааудиторних занять на уроках з історії і суспільствознавчих предметів, факультативній та гуртковій роботі у закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти. Підготувавши візуалізовані презентації результатів своїх досліджень, студенти вміло вели себе під час захисту своїх робіт, показали чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладеного матеріалу. Разом з тим, спостерігалася компетентність, вичерпність відповідей молодих дослідників на запитання членів Екзаменаційної комісії, а також етикет та культура спілкування учасників, активна кваліфікована участь у дискусії.

    Члени Екзаменаційної комісії відзначили загалом високий науковий і методичний рівень переважної більшості робіт, їх нову, оригінальну, творчу тематику, різнопланову й репрезентативну джерельну базу, належне оформлення бібліографічного і науково-технічного апарату. Студенти здобувають навички наукового пошуку, самостійного викладу матеріалу, вміло формулюють свої висновки. Голова Екзаменаційної комісії д.і.н., проф., завідувач кафедри історії України і методики викладання історії І.Я. Райківський підкреслив належний науковий і навчально-методичний рівень більшості дипломних робіт, їх творчий, завершений характер та відповідність основним вимогам до кваліфікаційних праць такого типу. Комісія також відзначила достатньо високий рівень рецензування робіт на кафедрах (коли чітко вказані й конкретизовані позитиви й прогалини) та об’єктивність пропонованих рецензентами оцінок, більшість з яких була підтверджена на захисті робіт перед ЕК.