Захист дипломних робіт студентами-заочниками спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр»

    22–23 червня 2023 р. відбувся успішний захист дипломних робіт на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої світи студентами ІV курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалвр» (заочна форма навчання). Екзаменаційна комісія діяла у такому складі: голова – проф. Райківський І.Я., члени комісії – доц. Галицька-Дідух і доц. Марущенко О.В. Усього захищали роботи 16 студентів заочної форми навчання освітнього рівня «Бакалавр». У роботі ЕК взяли також участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри історії України і методики викладання. Виступи студентів-випускників були цікавими, змістовними, охоплювали різні аспекти (політичні, культурні, економічні, соціальні та ін.) історії України та методики навчання історії в школі. Комісія звернула увагу на високий рівень підготовки, оволодіння фаховими компетентностями випускників спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» ОР «Бакалавр» (заочна форма навчання).

    Більш детально підсумки атестації будуть розглянуті в звіті голови екзаменаційної комісії та обговорені на засіданні Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин після закінчення роботи комісії. Професорсько-викладацький склад і студенти молодших курсів щиро вітають випускників-бакалаврантів та сподіваються на подальшу співпрацю в якісній підготовці фахівців вчителів історії і суспільствознавчих предметів, керівників гурткової роботи!