Вчена рада Факультету: звіти голів Екзаменаційних комісій ОР «Бакалавр»

     29 червня 2022 р. відбулося засідання Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Її вів голова, декан Факультету проф. Микола Кугутяк. На порядку денному були два питання – про якість підготовки фахівців за результатами Державної атестації у 2022 р. і завдання випускових кафедр щодо удосконалення їх професійної підготовки та про присвоєння студентам іменних стипендій.

     Були заслухані звіти голів екзаменаційних комісій ОР «Бакалавр» спеціальностей: 014 «Середня освіта (Історія)» (проф. І.Я. Райківський), 032 «Історія та археологія» (проф. О.С. Жерноклеєв), 052 «Політологія» (проф. В.Й. Климончук), 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (доц. Т.З. Струтинська), 292 «Міжнародні економічні відносини» (проф. Н.Ю. Мариненко). У своїх виступах голови ЕК звернули на позитивні сторони захистів студентами дипломних робіт та здачі комплексних іспитів за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, акцентовано увагу на рекомендації щодо покращення якості підготовки студентів-бакалаврантів.

     В обговоренні доповідей голів ЕК взяли участь проф. В.Л. Комар, проф. М.Р Ткачівська, доц. А.З. Королько, доц. А.І. Міщук.

    По другому питанню про присвоєння студентам іменних стипендій виступив заступник декана Факультету історії, політології і міжнародних відносин доц. М.В. Сигидин. Він повідомив про можливість отримання студентами Факультету, згідно квоти структурних підрозділів Університету, однієї іменної стипендії Верховної Ради України, а також стипендій імені державних діячів першого українського уряду. Прийнято рішення про висунення студентів, які мають вагомі здобутки у навчанні та науковій діяльності, на отримання цих стипендій: Верховної ради України – студентки ІІІ курсу спеціальності 073 Управління міжнародним бізнесом ОР «Бакалавр» (денна форма навчання) Єлизавети Ляшенко; імені державних діячів першого українського уряду – студента І курсу спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Магістр» Андрія Бойди і студентки спеціальності 032 Історія та археологія (Етнологія) ОР «Магістр» Ольги Татуміряк.

    Після цього виступив декан Факультету проф. М.В. Кугутяк, який узагальнив та підтримав звіти і підсумки роботи голів екзаменаційних комісій ОР «Бакалавр» спеціальностей Факультету історії, політології і міжнародних відносин, наголосив на реалізації завдань на новий 2022–2023 навчальний рік щодо покращення якості підготовки фахівців; звернув увагу на позитиви і недоліки у цих украй важливих ділянках роботи та запропонував ухвалу Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Серед її основних положень такі: проаналізувати на засіданнях кафедр Факультету науково-теоретичний і навчально-методичний рівні підготовки фахівців та розробити кафедральні плани заходів щодо підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням висловлених зауважень і рекомендацій; проаналізувати на засіданнях кафедр звіти голів ЕК та вжити необхідні заходи для виправлення відповідних зауважень; зважаючи на особливості вимушеної дистанційної форми навчання в умовах воєнного стану, здійснити відповідні організаційні та навчально-методичні заходи щодо забезпечення якості підготовки фахівців ОР «Бакалавр» до складання атестації, захисту кваліфікаційних (бакалаврських) робіт; випускним кафедрам організувати проходження відповідних практик і забезпечити своєчасний і якісний захист студентами-практикантами ОР «Бакалавр»; професорсько-викладацькому складу забезпечити якісне і своєчасне виконання графіків індивідуальних завдань в рамках повторного вивчення навчальних дисциплін студентами Факультету за результатами другого семестру поточного навчального року; професорсько-викладацькому складу Факультету забезпечити чіткий контроль за виконанням графіків індивідуального навчання студентів; якісні та ефективні форми контролю за самостійною роботою студентів; своєчасне заповнення електронних журналів академічних груп та іншої електронної документації; та ін.); деканату, завідувачам кафедрами, професорсько-викладацькому складу Факультету посилити контроль за відвідуванням студентами занять та якісним рівнем забезпечення навчального процесу денної і заочної форм навчання в умовах дистанційного навчання; з метою вдосконалення організаційно-методичного супроводу навчального процесу продовжити практику обов’язкового попереднього розгляду на засіданнях науково-методичної комісії факультету питань, пов’язаних з організаційно-методичним забезпеченням навчального процесу та періодично заслуховувати на засіданнях Вченої ради Факультету її звіти, вдосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін і вносити необхідні зміни в силабуси і робочі програми навчальних дисциплін з усіх освітніх програм ОР «Бакалавр» і «Магістр» згідно нормативних вимог, завершити роботу з нормативного, технічного та методичного забезпечення дистанційної форми навчання, відповідно до ухвал Вченої ради Університету і факультету та наказів ректора, продовжити роботу з наповнення електронних ресурсів, репозитарію, вдосконалення банку тестових завдань для проведення поточного, модульного і семестрового контролю якості знань студентів, підвищити ефективність роботи кафедральних науково-методичних і методологічних семінарів за рахунок вдосконалення проблематики і залучення до участі у них кращих студентів, аспірантів, представників стейкхолдерів, тощо.

    На завершення Микола Васильович Кугутяк подякував всім викладачам за слушні побажання і рекомендації щодо покращення навчально-методичної і організаційної роботи на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин, пов’язаної і завданнями новий навчальний рік щодо покращення якості підготовки фахівців та звітами голів екзаменаційних комісій ОР «Бакалавр» спеціальностей Факультету.