ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Стратегія розвитку Університету на 2020–2025 рр.

Студентський путівник 2019/2020

Положення про освітній і навчальний процес

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організацію освітнього процесу

Положення про освітні програми

Додаток до Положення про освітні програми

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Методичні рекомендації з розробки освітньо-професійних і освітньо-наукових програм та навчальних планів першого і другого рівнів вищої освіти

Положення про розклад навчальних занять в Університеті

Наказ про проведення занять в університеті у дві зміни

Положення про Порядок дій у разі позапланового припинення провадження освітньої діяльності та Порядок відновлення провадження такої діяльності

Положення про науково-методичну раду

Порядок розподілу навчальних дисциплін між науково-педагогічними працівниками кафедр Університету

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін

Наказ Ректора №190 від 31.03.2015 р. Порядок запису студентів для вивчення вибіркових дисциплін

Порядок організації та проведення оцінювання успішності студентів

Положення про порядок повторного вивчення дисциплін кредитів ECTS

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію та проведення практики

Додаток до положення про організацію та проведення практики

Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком

Положення про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти

Положення про рейтингове оцінювання здобувачів вищої освіти

Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Правила призначення і виплати академічних і соціальних стипендій

Положення про порядок призначення іменних стипендій

Положення про призначення стипендії учасникам АТО

Положення про призначення стипендій голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради студентам вищих навчальних закладів

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам Університету

Положення про роботу науково-педагогічних працівників

Базове положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників Факультету

Положення про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Положення про надання творчих відпусток науковим і науково-педагогічним працівникам

Положення про підтримку наукових і науково-педагогічних працівників університету, які публікують праці у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science

Положення про заохочувальні відзнаки

Положення про звання Почесний професор Університету

Положення про політику академічної доброчесності та антикорупційна програма

Кодекс честі Університету

Положення про запобігання академічного плагіату

Положення про Комісію з питань етики та академічної доброчесності

Антикорупційна програма ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2020–2023 рр.