Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти освітньо-професійної програми «Історія та археологія»

    22 грудня 2022 р. відбувся успішний захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої світи студентів ІІ курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньо-професійної програми «Історія та археологія» ОР «Магістр» денної і заочної форми навчання.

    Діяла екзаменаційна комісія у складі голови комісії – проф. Комар Володимир Леонович, членів комісії – проф. Кугутяк Микола Васильович і проф. Пилипів Ігор Васильович. В роботі ЕК також взяли участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної освіти, кафедри всесвітньої історії та кафедри етнології і археології.

    Цього дня захистили дипломні роботи 6 здобувачів освітнього ступеня ОР «Магістр» денної і заочної форми навчання (Володимир Василаш, Марія Демків. Наталія Сінітович, Василь Горбаль, Христина Король, Тарас Фрищин). Всі виступи були змістовними, цікавими та супроводжувалися презентаціями.

    Члени Екзаменаційної комісії відзначили загалом високий науковий і рівень дипломних робіт, їх нову, оригінальну, творчу тематику, різнопланову й репрезентативну джерельну базу, належне оформлення бібліографічного і науково-технічного апарату. Голова Екзаменаційної комісії д.і.н., проф., завідувач кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної освіти В.Л. Комар підкреслив належний науковий і навчально-методичний рівень дипломних робіт, їх творчий, завершений характер та відповідність основним вимогам до кваліфікаційних праць такого типу. Комісія також відзначила достатньо високий рівень рецензування робіт на кафедрах та об’єктивність пропонованих рецензентами оцінок, більшість з яких була підтверджена на захисті робіт перед ЕК.

    Вітаємо магістрантів із успішним захистом!