Вчена рада Факультету: підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі

    31 березня 2022 р. відбулося засідання Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Її вів голова, декан Факультету проф. Микола Кугутяк. На порядку денному були два питання: про підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2021–2022 навч. року і завдання на друге півріччя щодо покращення якості підготовки фахівців та про навчання студентів Факультету за індивідуальним графіком у весняно-літньому семестрі 2021–2022 навч. року.

    По першому питанню доповідав заступник декана Факультету доц. кафедри історії України і методики викладання історії М.В. Сигидин. У своєму виступі Михайло Васильович проаналізував результати заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2021–2022 навч. року студентів денної і заочної форми навчання Факультету та висловив низку зауважень і рекомендацій зважаючи на особливості вимушеної дистанційної форми навчання в умовах адаптивного карантину. В обговоренні першого питання взяли участь проф. В.Й. Климончук, проф. І.Я. Райківський, проф. М.Р. Ткачівська доц. Н.М. Стецюк, доц. А.З. Королько.

    Під час розгляду другого питання заступник декана Факультету доц. кафедри історії України і методики викладання історії М.В. Сигидин повідомив про кількість заяв студентів Факультету, які виявили бажання у зв’язку зі своїм професійним працевлаштуванням навчатися за індивідуальним графіком у весняно-літньому семестрі 2021–2022 навч. року. У зв’язку з цим були заслухані також повідомлення завідувачів випускових кафедр відповідних спеціальностей Факультету про стан розгляду і аналізу цих заяв студентів.

   Після цього виступив декан Факультету проф. М.В. Кугутяк, який узагальнив підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2021–2022 навч. року і завдання на друге півріччя щодо покращення якості підготовки фахівців, звернув увагу на позитиви і недоліки у цій украй важливій ділянці роботи та запропонував ухвалу Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Серед її основних положень такі: проаналізувати на засіданнях кафедр Факультету підсумки заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі навчального року, науково-теоретичний і навчально-методичний рівні підготовки фахівців та розробити кафедральні плани заходів щодо підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням висловлених зауважень і рекомендацій; проаналізувати на засіданнях кафедр звіти голів ЕК та вжити необхідні заходи для виправлення відповідних зауважень; зважаючи на особливості на особливості вимушеної дистанційної форми навчання в умовах воєнного стану, здійснити відповідні організаційні та навчально-методичні заходи щодо забезпечення якості підготовки фахівців ОР «Бакалавр» до складання атестації, захисту кваліфікаційних (бакалаврських) робіт, підготовки магістерських робіт за відповідними спеціальностям (підготувати і затвердити на засіданнях кафедр програмові вимоги до атестаційних та семестрових іспитів; передбачити для студентів випускних курсів, які перебувають на військовій службі у ЗСУ, можливість заміни виконання кваліфікаційної роботи на кваліфікаційний екзамен; випускним кафедрам організувати проходження відповідних практик і забезпечити своєчасний і якісний захист студентами-практикантами ОР «Бакалавр»; професорсько-викладацькому складу забезпечити якісне і своєчасне виконання графіків індивідуальних завдань в рамках повторного вивчення навчальних дисциплін студентами факультету за результатами зимового семестру поточного навчального року відповідно до вимог наказу ректора № 24/06-06-С від 08 лютого 2022 р.; професорсько-викладацькому складу Факультету забезпечити чіткий контроль за виконанням графіків індивідуального навчання студентів; якісні та ефективні форми контролю за самостійною роботою студентів; своєчасне заповнення електронних журналів академічних груп та іншої електронної документації; та ін.); деканату, завідувачам кафедрами, професорсько-викладацькому складу Факультету посилити контроль за відвідуванням студентами занять та якісним рівнем забезпечення навчального процесу денної і заочної форм навчання в умовах дистанційного навчання; з метою вдосконалення організаційно-методичного супроводу навчального процесу продовжити практику обов’язкового попереднього розгляду на засіданнях науково-методичної комісії факультету питань, пов’язаних з організаційно-методичним забезпеченням навчального процесу та періодично заслуховувати на засіданнях Вченої ради Факультету її звіти, вдосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін і вносити необхідні зміни в силабуси і робочі програми навчальних дисциплін з усіх освітніх програм ОР «Бакалавр» і «Магістр» згідно нормативних вимог, завершити роботу з нормативного, технічного та методичного забезпечення дистанційної форми навчання, відповідно до ухвал Вченої ради Університету і факультету та наказів ректора, продовжити роботу з наповнення електронних ресурсів, репозитарію, вдосконалення банку тестових завдань для проведення поточного, модульного і семестрового контролю якості знань студентів, підвищити ефективність роботи кафедральних науково-методичних і методологічних семінарів за рахунок вдосконалення проблематики і залучення до участі у них кращих студентів, аспірантів, представників стейкхолдерів; продовжити практику впровадження новітніх технологій під час вивчення іноземних мов, використання платформи My English Lab для студентів спеціальностей «Історія та археологія», «Міжнародні відносини», «Міжнародні економічні відносини»; продовжити практику застосування у навчально-виховному процесі та профорієнтаційній роботі кафедр факультету комунікативно-дистанційних ресурсів університетського Центру інноваційних освітніх технологій (в рамках міжнародного проєкту MoPED) та Проєктно-освітнього процесу «Агенти змін» для забезпечення участі викладачів та студентів факультету в реалізації проєктно-освітньої платформи розвитку Карпатського регіону за участі органів місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад; акцентувати особливу увагу професорсько-викладацького складу на підготовці та участі кращих студентів факультету у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт у поточному навчальному році; в умовах московської агресії і воєнного стану посилити особисту відповідальність завідувачів кафедрами, академнаставників, професорсько-викладацького складу за результати патріотично-виховної роботи на факультеті, активізувати дистанційну роботу з батьками студентів, тощо.

   У різному голова профкому Факультету доц. Л.В. Щербін повідомила про обрання 15 делегатів на конференцію трудового колективу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

    На завершення Микола Васильович Кугутяк подякував всім викладачам за слушні побажання і рекомендації щодо покращення навчально-методичної і організаційної роботи на Факультеті історії, політології і міжнародних відносин, пов’язаної із проходженням заліково-екзаменаційної сесії в осінньо-зимовому семестрі 2020–2021 навч. року і завданнями на друге півріччя щодо покращення якості підготовки фахівців спеціальностей Факультету.