Захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)»

17 і 18 грудня 2020 р. відбувся успішний захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої світи студентів ІІ курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» ОР «Магістр» (денна форма навчання) за допомогою сервісу платформи Cisco Webex Meeting. Екзаменаційна комісія діяла у складі голови – проф. Жерноклеєва О.С., членів комісії – проф. Кугутяк М.В. і проф. Райківський І.Я. Усього захищали роботи 18 здобувачів освітнього рівня «Магістр». У роботі ЕК взяли також участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри історії України і методики викладання історії, що є випусковою для спеціальності «Середня освіта (Історія)», а також викладачі кафедри всесвітньої історії та кафедри історії слов’ян. Виступи студентів-випускників були цікавими, змістовними, охоплювали різні аспекти (політичні, культурні, економічні, соціальні та ін.) як історії України, так і всесвітньої історії від давньоруських часів, періоду середньовіччя і до сучасності. Окремий розділ у кожній роботі був присвячений проблемі використання матеріалів дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в закладах загальної середньої освіти і закладах позашкільної освіти. Комісія звернула увагу на високий рівень підготовки, оволодіння фаховими компетентностями випускників спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» ОР «Магістр» (денна форма навчання).

Більш детально підсумки атестації будуть розглянуті в звіті голови екзаменаційної комісії та обговорені на засіданні Вченої ради Факультету історії, політології і міжнародних відносин після закінчення роботи комісії, на початку 2021 р. Професорсько-викладацький склад і студенти молодших курсів щиро вітають випускників магістратури та сподіваються на подальшу співпрацю в якісній підготовці фахівців, яким присвоюється кваліфікація «Історик. Вчитель історії. Викладач»!