Інформаційний пакет ЄКТС

Освітня діяльність на факультеті історії, політології і міжнародних відносин здійснюється за трьома напрямками і чотирма спеціальностями – історія, етнологія, політологія, міжнародні відносини. Всі спеціальності акредитовані з четвертим рівнем акредитації.

Підготовка фахівців забезпечують 10 кафедр, де працюють 67 викладачі. Їх кількісна і якісна характеристика відповідають нормативно-правовим вимогам. З 10 кафедр 6 очолюють доктори наук, професори, що становить 60%. 89% викладачів з вченими ступенями і званнями, з них 13 докторів наук, професорів – 19%, 48 кандидати наук, доценти – 72%.

Важливою залишається проблема профорієнтаційної роботи, виконання ліцензованого обсягу і зв’язане з цим питання самоокупності. У профорієнтаційній діяльності акцент робиться на школу молодого історика, політолога, залучення переможців шкільних олімпіад з історії, іноземної мови, робота в гімназіях і ліцеях області та за її межами, інші види і форми роботи.

Стосовно змісту підготовки фахівців навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу то воно скероване насамперед на системне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності всіх навчальних дисциплін, які викладаються кафедрами факультету історії, політології і міжнародних відносин. В основному завершена розробка навчально-методичного комплексу дисциплін, методичних вказівок до контрольних робіт, завдань перевірки поточного і підсумковго контролю знань студентів, комплексних контрольних робіт, ДЕ.

На сьогоднішній день розроблено інформаційне забезпечення для дистанційного навчання студентів І-ІV курсів трьох напрямків. Одночасно йде підготовка електронних лекцій з ОР “Бакалавр”, “Магістр”.

На факультеті створено створено 6 мультимедійних класів: по 2 на кожній спеціальності. Це становить 45% від загальної кількості лекційних аудиторій, яких є 13. На спеціальностях “Політологія”, “Міжнародні відносини” широко практикується використання аудіо- та відеотехніки.

Характерною особливістю навчально-методичної роботи кафедр факультету історії, політології і міжнародних відносин є установка на тісний зв’язок навчального процесу, практики і наукових досліджень. Зокрема, здобуті студентами-істориками на першому курсі знання з археології закріплюються і поповнюються у ході археологічної практики. Навчаючись на старших курсах студенти, аспіранти беруть участь у польових археологічних розвідках у ракмках Галицької і Карпатської археологічних експедицій, виявленням і вивченням пам’яток історико-культурної спадщини Карпатського регіону. До складання мікротопонімічних карт населених пунктів в рамках діяльності Інституту історії, етнології і археології Карпат залучено студентів від першого до п’ятого курсів стаціонарної і заочної форм навчання.

На факультеті історії, політології і міжнародних відносин функціонують сім навчально-методичних кабінетів, зокрема історії України імені Володимира Грабовецького, історії українського війська, стародавнього та античного мистецтва, історії зарубіжних слов’ян, кабінет політології, методики викладання історії і політології, лінгвофонний клас. В структурі факультету діє також музей археології Прикарпаття, історико-меморіальний музей Олекси Довбуша, які використвуються у навчально-виховному процесі. На кафедрах реалізується програма “підручник-посібник”.

Для студентів трьох напрямків передбачено 22 види навчальних і виробничих практик. Для їх проведення укладено 33 угоди про співпрацю (Івано-Франківська ОДА, Центр сертифікованих перекладів, Державний архів Івано-Франківської області, Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей та ін.). З кожного напрямку підготовки наявні наскрізні програми практик, положення про організацію всіх видів практик, забезпечено навчально-методичними виданнями.

На кафедрах факультету триває процес формування електронних бібліотек. Такі біблотеки успішно діють на кафедрах історії України, історії слов’ян, етнології і археології. Тут створено каталог навчально-наукової літератури, складено перелік інтернет-бібліотек, сайтів наукових інститутів країн Центрально-Східної Європи, де можна безкоштовно завантажити електронний варіант видань.

Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС)

Глосарій термінів європейської вищої освіти

Інформаційний пакет університету ECTS. Загальна характеристика