Факультет

 

Декан факультету. Кугутяк Микола Васильович, доктор історичних наук, доктор філософії, професор, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки.

Коротка історична довідка. Факультет історії, політології і міжнародних відносин утворився у вересні 2016 р. в результаті реорганізації історичного факультету, який функціонував ще в Станіславському учительському інституті  з 1940 р. У повоєнні роки його було реорганізовано в історико-філологічний, згодом – в історико-педагогічний, історичний факультет, в 2005 р. – в Інститут історії і політології, а в 2008 р. – в Інститут історії політології і міжнародних відносин. За час існування підготовлено 11 тисяч спеціалістів. У 1990 р. вперше в історії факультету створено кафедру історії України, яку очолив  доктор історичних наук, професор, академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки Володимир Грабовецький. Зусиллями викладачів підготовлено понад 100 монографічних і колективних видань з історії України та Прикарпаття.

На факультеті історії. політології і міжнародних відносин функціонують навчально-методичні кабінети з історії України, історії українського війська, історії Прикарпаття, стародавнього та античного мистецтва, історії зарубіжних слов’ян, світилиця Майдану незалежності, два мультимедійні кабінети. У структурі Інституту діє також музей археології Прикарпаття, історико-меморіальний музей Олекси Довбуша, історико-меморіальний музей Степана Бандери.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ: Напрям підготовки – Історія. Спеціальність – історія (014 Середня освіта. Історія; 032 Історія та археологія) (рівень акредитації – четвертий). Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, спеціаліст, магістр. Кваліфікація – історик, викладач. Напрям підготовки  – Політологія. Спеціальність – політологія (рівень акредитації – четвертий). Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, спеціаліст, магістр. Кваліфікація – політолог, викладач. Напрям підготовки  – Міжнародні відносини, комунікації та регіональні студії. Спеціальність – міжнародні відносини (рівень акредитації – третій). Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Кваліфікація – фахівець з міжнародних відносин. Термін навчання для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр – 4 роки, спеціаліст, магістр – 5 років. Форми навчання – (для спеціальностей: історія, політологія) – денна, заочна, екстернатна, (для спеціальності міжнародні відносини) – денна. Навчання здійснюється за державним замовленням, за кошти юридичних і фізичних осіб. Майбутня посада студента. Спеціальність «Історія»: Працівники науково-дослідних установ, системи вищої, середньої і середньо-спеціальної освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств, архівів, музеїв. Спеціальність “Політологія”: Працівники вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації, апаратів політичних партій, політико-аналітичних відділів ЗМІ, органів державної влади та управління.  Спеціальність «Міжнародні відносини, комунікації та регіональні студії»: Співробітники дипломатичних установ, зовнішньополітичних відомств та міжнародних організацій, міжнародних відділів, обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, перекладачі.

Професорсько-викладацький склад. Навчальний процес в інституті забезпечують:

Професорів:12. Докторів наук: 13. Доцентів: 40. Кандидатів наук: 43.

Наукова діяльність. У 1991 році на факультеті відкрита аспірантура. Сьогодні вона охоплює спеціальності “Історія України”, “Всесвітня історія”, “Етнологія”, “Історіографія, джерелознавство і спеціальні історичні дисципліни”, “Політичні інститути і процеси”. З 2002 року відкрита докторантура.  Діє спеціалізована вчена Рада (К 20.051.05) для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальностей “Історія України” та “Етнологія”. З січня 1995 р. на факультеті діє Науковий центр дослідження українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Сьогодні його очолює кандидат історичних наук, доцент Микола Вітенко. У 2005 р. в структурі факультету створено Прикарпатський центр політичних і євроінтеграційних досліджень. Завідувач – доктор історичних наук, доктор філософії, професор Василь Марчук. У квітні 2008 року відкрито ще один науково-дослідний центр – Інститут історії, етнології і археології Карпат. Декан – доктор історичних наук, доктор філософії, професор Микола Кугутяк. Науковий потенціал кафедр дає можливість своїми силами вести підготовку та редагувати “Вісник Прикарпатського національного університету (серія “Історія”, “Політологія”)”, випускати науковий та культурно-просвітницький краєзнавчий часопис “Галичина” та міжнародний науковий журнал з карпатознавства “Карпати: людина, етнос, цивілізація”. Головний редактор видань – Микола Кугутяк.

 Інформація для вступників. На спеціальності “Історія”, “Політологія”, абітурієнти подають сертифікати ЗНО з історії України, української мови і літератури та географії. На спеціальність «Міжнародні відносини, комунікації та регіональні студії» – історія України, українська мова та література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

Зараховуються до університету на перший курс на виділені місця державного замовлення за умови подання сертифікатів ЗНО з балами не нижче встановленого рівня дисциплін які відповідають переліку вступних випробувань для відповідних напрямів підготовки:

а) учасники міжнародних олімпіад, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профілюючим є предмет зазначений у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти з якого вони були учасниками олімпіад (спеціальності історія, політологія – історія України, спеціальність міжнародні відносини – іноземна мова).

б) призери (особи, нагородженні дипломами І-ІІІ ступенів), ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки (спеціальності) для яких профілюючим є предмет з якого вони є призерами олімпіад.