Положення про Факультет історії, політології і міжнародних відносин

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення розроблено і прийнято у відповідності до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказів Міністерства освіти і науки та інших нормативно-правових актів, Статуту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
1.2. Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування факультету історії, політології і міжнародних відносин ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (надалі Університет).
1.3. Факультет є структурним підрозділом Університету, що об’єднує десять кафедр та наукові інститути і центри, які в сукупності забезпечують підготовку більше 700 здобувачів вищої освіти денної форми навчання.
1.4. Головними завданнями факультету історії, політології і міжнародних відносин е:
– провадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, наукову, методичну, виховну і культурну діяльність;
– формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємодопомоги, поваги у стосунках між працівниками та студентами; реалізація потреби особи в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку;
– організація і проведення фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень у відповідних галузях науки як основи підготовки майбутніх фахівців та науково-технічного і культурного розвитку держави;
– підготовка науково-педагогічних та керівних кадрів вищої кваліфікації;
– поширення знань серед населення, підвищення його загальноосвітнього рівня;
– інформування студентів про ситуацію, що склалася на ринку зайнятості; дотримання стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;
– забезпечення безпечних умов проведення освітньої діяльності;
– соціальний захист учасників освітнього процесу.

Положення про Факультет історії, політології і міжнародних відносин