Працівникам

Підготовка фахівців забезпечують 10 кафедр, де працюють 67 викладачі. Їх кількісна і якісна характеристика відповідають нормативно-правовим вимогам. З 10 кафедр 6 очолюють доктори наук, професори, що становить 60%. 89% викладачів з вченими ступенями і званнями, з них 13 докторів наук, професорів – 19%, 48 кандидати наук, доценти – 72%.

Важливою залишається проблема профорієнтаційної роботи, виконання ліцензованого обсягу і зв’язане з цим питання самоокупності. У профорієнтаційній діяльності акцент робиться на школу молодого історика, політолога, залучення переможців шкільних олімпіад з історії, іноземної мови, робота в гімназіях і ліцеях області та за її межами, інші види і форми роботи.

Стосовно змісту підготовки фахівців навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу то воно скероване насамперед на системне оновлення методичного забезпечення освітньої діяльності всіх навчальних дисциплін, які викладаються кафедрами факультету історії, політології і міжнародних відносин. В основному завершена розробка навчально-методичного комплексу дисциплін, методичних вказівок до контрольних робіт, завдань перевірки поточного і підсумковго контролю знань студентів, комплексних контрольних робіт, ДЕ.

На сьогоднішній день розроблено інформаційне забезпечення для дистанційного навчання студентів І-ІV курсів трьох напрямків. Одночасно йде підготовка електронних лекцій з ОР “Бакалавр”, “Магістр”.

На факультеті створено створено 6 мультимедійних класів: по 2 на кожній спеціальності. Це становить 45% від загальної кількості лекційних аудиторій, яких є 13. На спеціальностях “Політологія”, “Міжнародні відносини” широко практикується використання аудіо- та відеотехніки.

Характерною особливістю навчально-методичної роботи кафедр факультету історії, політології і міжнародних відносин є установка на тісний зв’язок навчального процесу, практики і наукових досліджень. Зокрема, здобуті студентами-істориками на першому курсі знання з археології закріплюються і поповнюються у ході археологічної практики. Навчаючись на старших курсах студенти, аспіранти беруть участь у польових археологічних розвідках у ракмках Галицької і Карпатської археологічних експедицій, виявленням і вивченням пам’яток історико-культурної спадщини Карпатського регіону. До складання мікротопонімічних карт населених пунктів в рамках діяльності Інституту історії, етнології і археології Карпат залучено студентів від першого до п’ятого курсів стаціонарної і заочної форм навчання.

На факультеті історії, політології і міжнародних відносин функціонують сім навчально-методичних кабінетів, зокрема історії України, історії українського війська, стародавнього та античного мистецтва, історії зарубіжних слов’ян, кабінет політології, методики викладання історії і політології, лінгвофонний клас. В структурі факультету діє також музей археології Прикарпаття, історико-меморіальний музей Олекси Довбуша, які використвуються у навчально-виховному процесі. На кафедрах реалізується програма “підручник-посібник”.

Для студентів трьох напрямків передбачено 22 види навчальних і виробничих практик. Для їх проведення укладено 33 угоди про співпрацю (Івано-Франківська ОДА, Центр сертифікованих перекладів, Державний архів Івано-Франківської області, Івано-Франківський обласний краєзнавчий музей та ін.). З кожного напрямку підготовки наявні наскрізні програми практик, положення про організацію всіх видів практик, забезпечено навчально-методичними виданнями.

На кафедрах факультету триває процес формування електронних бібліотек. Такі біблотеки успішно діють на кафедрах історії України, історії слов’ян, етнології і археології. Тут створено каталог навчально-наукової літератури, складено перелік інтернет-бібліотек, сайтів наукових інститутів країн Центрально-Східної Європи, де можна безкоштовно завантажити електронний варіант видань.

Положення про науково-методичну раду

Положення про рейтингове оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників Факультету

Рейтингова оцінка роботи викладачів. Бланк

Рейтинг викладачів 2018 р.

Типові посадові інструкції

Типове положення про кафедру факультету

Типова посадова інструкція декана факультету

Типова посадова інструкція диспетчера факультету

Типова посадова інструкція методиста факультету

Типова посадова інструкція старшого лаборанта кафедри

Типова посадова інструкція асистента кафедри

Типова посадова інструкція викладача кафедри

Типова посадова інструкція старшого викладача кафедри

Типова посадова інструкція доцента кафедри

Типова посадова інструкція професора кафедри

Атестація педагогічних працівників Факультету

Наказ ректора “Про атестацію педагогічних працівників університету”

Положення про атестацію педагогічних працівників університету

Зразок заяви педагогічного працівника для атестації

Рекомендації щодо складання характеристики діяльності педагогічного працівника