Практика

Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Додаток до Положення про організацію та проведення практики у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

У системі підготовки вчительських кадрів важлива роль належить педагогічній практиці як ланці, що з’єднує теоретичне навчання студентів з їх самостійною роботою в закладах освіти, допомагає набути певного досвіду практичної діяльності. Важливою складовою частиною професійної підготовки майбутніх учителів-істориків є педагогічна практика, передбачена навчальними планами Факультету історії, політології і міжнародних відносин на IV курсі спеціальності 014 “Середня освіта (історія)” (ОР “Бакалавр”), а також викладацька практика у вузах для магістрів спеціальностей 032 “Історія та археологія” і 014 “Середня освіта (історія)”.

Умовою успішного проходження педагогічної практики є оволодіння студентом змістом фундаментальних історичних дисциплін, методикою викладання історії. Під час педагогічної практики поглиблюються і закріплюються знання студентів із психології, педагогіки, а також виробляються навички педагогічної праці, удосконалюються сформовані елементарні методичні уміння.

Найважливішим завданням практики є:

 • поглиблення зв’язку теоретичних знань на основі практичного навчання з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних і виховних завдань, формування у студентів психологічної готовності до роботи в школі;
 • вироблення у майбутніх вчителів педагогічних умінь та навичок практичної готовності до роботи в школі;
 • вироблення у майбутніх вчителів педагогічних умінь та навичок практичної діяльності в навчально-виховних закладах, потреби в безперервній педагогічній самоосвіті;
 • оволодіння сучасними методами і формами педагогічної діяльності, новими прогресивними технологіями навчання;
 • формування творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності.

 

Базами педагогічної практики студентів університету є навчальні заклади та їх структурні підрозділи, які відповідають вимогам практики. До переліку баз педагогічної практики входять різноманатні освітні заклади (школи, інтернати, гімназії, ліцеї), професійно-технічні училища, вищі навчальні заклади І – ІІ рівнів акредитації, а також для магістрів – вищі навчальні заклади III – IV рівнів акредитації.

Після проходження практики студенти подають наступні документи по звітності:

 1. Психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта з індивідуальним тижневим планом;
 2. 12 конспектів уроків з історії України, всесвітньої історії, курсу “Людина і суспільство”, 1 конспект факультативного заняття або роботи гуртка;
 3. Конспект позакласного заходу з історії;
 4. Конспект та аналіз виховного заходу;
 5. Звіт студента-практиканта, підписаний вчителем-істориком і класним керівником;
 6. Психологічна характеристика класу;
 7. Один протокол обговорення уроку;
 8. Характеристика на студента із запропонованою оцінкою;
 9. Витяг з протоколу методичної ради про заслухання звіту студента-практиканта.