Наукові видання

Збірник матеріалів VІ Міжнародної наукової конференції “Покуття: український та європейський вимір”

 

 

Назва: Великий Скит у Карпатах. Том.1. Патерик Скитський. Синодик

Гол. ред.: М. В. Кугутяк

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Манускрипт-Львів

Рік видання: 2013

Кількість сторінок: 728

ISBN 978-966-2067-20-0
Анотація: Пропонована увазі читачів книга “Патерик Скитський. Синодик” започатковує тритомне видання “Великий Скит у Карпатах”. Вона містить унікальні рукописні пам’ятки, написані скитськими монахами в XVII-XVIII ст. Рукописну спадщину становлять Патерик Скитський, до якого ввійшли “Житіє Іова” ієромонаха Ігнатія, “Завіт духовний” і “Регула” для Скитика першого ігумена обителі ієромонаха Феодосія, а також великоскитський Синодик. Уперше їх перекладено українською мововю.

Пам’ятки знайомлять читача з історичними обставинами виникнення Великого Скиту, його розвитком, значенням у церковних відносинах України і Південно-Східної Європи в контексті бурхливих подій XVII-XVIII ст.

Для студентів, викладачів, науковців, учителів, учнів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.


Результат пошуку зображень за запитом "великий скит у карпатах"Назва: Великий Скит у Карпатах. Том.2. Великий Скит у документах і матеріалах XVII-XXI ст.

Гол. ред.: М. В. Кугутяк

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Манускрипт-Львів

Рік видання: 2015

Кількість сторінок: 514

ISBN 978-966-2067-29-3
Анотація: До другого тому “Великий Скит у документах і матеріалах XVII-XXI ст.” тритомного видання “Великий Скит у Карпатах” включено сотні унікальних документів і матеріалів, більшість з яких виявлено в останні роки у вітчизняних, австрійських, польських і румунських архівах та наукових бібліотеках. Вони розкривають маловивчені або невідомі сторінки історії Великого Скиту, дають змогу визначити його роль і місце в історії української церкви, духовному і національно-культурному розвитку України XVII-XVIII ст., відродження святині на початку XXI ст.

Для студентів, викладачів, науковців, учителів, учнів, а також усіх, хто цікавиться історією рідного краю.Назва
: Старожитності Гуцульщини. Каталог пам’яток історії та культури у 2-х томах: джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Т. 1. Сакральна спадщина Гуцульщини

Ред. кол.: Волощук М.,Кочкін І.,Кугутяк М.,Сіреджук П.,Томенчук Б.,Хруслов Б.

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Манускрипт-Львів

Рік видання: 2011

Кількість сторінок: 447

ISBN 978-966-2067-10-1
Анотація: Книга: “Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури” підготована на основі історико-археологічних досліджень 2006-2011 років колективом Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Каталог уперше вводить у науковий обіг як джерела сотні оригінальних стародавніх, середньовічних і новочасних пам’яток, розкриває етапи цивілізаційного поступу краю, особливості його етнічної історії, духовної і матеріальної культури.

До першого тому ввійшли пам’ятки сакральної спадщини давнього і середньовічного населення Галицької Гуцульщини, зокрема скельні святилища і ритуальні камені, що супроводжуються унікальними петрогліфічними комплексами. У книжці відображено також християнську монастирську традицію в період середньовіччя і нового часу.

Для істориків, археологів, етнологів, музейних працівників, викладачів і студентів, учителів та учнів, а також усіх шанувальників старожитностей Карпат.


Назва: Старожитності Гуцульщини. Каталог пам’яток історії та культури у 2-х томах: джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Т. 2. Городища, замки, осередки солевидобутку, давні транскарпатські шляхи

Ред. кол.: Волощук М.,Кочкін І.,Кугутяк М.,Сіреджук П.,Томенчук Б.,Хруслов Б.

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Манускрипт-Львів

Рік видання: 2011

Кількість сторінок: 267

ISBN 978-966-2067-11-8
Анотація: Книга: “Старожитності Гуцульщини. Джерела з етнічної історії населення Українських Карпат. Каталог пам’яток історії та культури” підготована на основі історико-археологічних досліджень 2006-2011 років колективом Інституту історії, етнології і археології Карпат Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Каталог уперше вводить у науковий обіг як джерела сотні оригінальних стародавніх, середньовічних і новочасних пам’яток, розкриває етапи цивілізаційного поступу краю, особливості його етнічної історії, духовної і матеріальної культури.

До другого тому включено пам’ятки оборонного характеру – давні городища, середньовічні замки та укріплені двори, які були центрами суспільно-політичного, економічного і культурного життя краю. Досліджено джерела та осередки традиційного солевидобутку. Висвітлено роль і значення давніх транскарпатських, трансєвропейських шляхів.

Для істориків, археологів, етнологів, музейних працівників, викладачів і студентів, учителів та учнів, а також усіх шанувальників старожитностей Карпат.


Назва: “Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міграції

Автор: М.М. Волощук

Відп. ред. Л. В. Войтович

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Лілея-НВ

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 496

ISBN 978-966-668-339-0
Анотація: Монографію присвячено проблемам ідентифікації в Угорському королівстві упродовж ХІ – XIV ст. носіїв поняття “русь”. Головно йдеться про представників вищої й середньої знаті, відомих насамперед за актовими матеріалами династій Арпадів та Анжу як Ruthenus, dictus Orrus і т. п. Чимало персоніфікованих осіб колись належали до галицької, чернігівської, київської, волинської родової і військовослужилої знаті, духівництва, що під тиском обставин змінили місце проживання. У праці вперше в такому обсязі використано латиномовні документи, що окреслюють перипетії життя руських поселенців і тих, за ким нотувалися предикати руського гатунку.

Книжка адресована всім, кому цікава історія Русі, Угорщини та інших країн середньовічної Центрально-Східної Європи.


Назва: Ідея української національної єдності в громадському житті Галичини ХІХ століття

Автор: І. Я. Райківський

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Рік видання: 2012

Кількість сторінок: 496

ISBN 978-966-640-371-4
Анотація:  У монографії досліджується утвердження ідеї національної єдності (соборності) України в контексті формування модерної української національної самосвідомості в Галичині ХІХ століття, утвердження українофільства серед місцевих русинів крізь призму суперництва національно-політичних орієнтацій. Особлива увага приділена зв’язкам між
українськими діячами Галичини і Наддніпрянської України, українсько-польським взаєминами у краї, політиці урядів Австро-Угорської та Російської імперій в “українському питанні” Хронологічно книжка охоплює період від початку народознавчих досліджень у Галичині проникнення наукової і літературної продукції з Наддніпрянщини в 11810-20-х рр . що дало поштовх до утворення “Руської трійці”, до 90-х рр. XIX – початку XX ст.. коли відбулися кардинальні зрушення в суспільній свідомості, кристалізація ідеї політичної самостійності та “соборності” України.
Для широкого кола науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами вітчизняної історії, формування модерної української нації в контексті “національного відродження” в Центрально-Східній Європі в XIX – на початку XX ст.


Назва: Снятинщина. Історико-Етнографічний нарис

Гол. ред.: А. З. Королько

Місто видання: Снятин-Івано-Франківськ-Львів

Видавництво: Манускрипт-Львів

Рік видання: 2014

Кількість сторінок: 732

ISBN 978-966-2067-22-4
Анотація: Дана книга виходить за рамки вузького наукового видання, покликаного відобразити об’єктивну реконструкцію історичного процесу. Це є синтезована праця, що поєднює багатоманістність методологічних підходів. її зміст, суть та дух спрямовані на всестороннє висвітлення різних аспектів громадського життя Снятинщини. При цьому дослідницька увага зосереджена не тільки на історичних процесах в краї. Вперше значна частина матеріалів присвячена вивченню розвитку освіти, друкованому слову, культурно-мистецькій та етнографічній палітрі, спортивному життю, туристиці регіону. Пропоноване видання дозволяє по-новому переосмислити стан наукового дослідження історії рідного краю, музеєзнавства, пам’яткознавства, релігійних відносин, етнографії, фолькльору, літературознавства, освіти, мистецтва, медицини, спорту, туризму Снятинщини, узагальнити досвід, показати роль краю Черемошу і Пруту у формуванні етноісторичної та культурно-мистецької палітри Прикарпаття.

Видання адресоване українські молоді, студенству, науковцям, учителям, жителям краю.


Назва: Карпати: людина, етнос, цивілізація

Гол. ред.: М. В. Кугутяк

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Плай

Рік видання: 2014

Випуск: 5

Кількість сторінок: 331

ISSN 92311-889X
Анотація:  У грудні 2014 р. видано 5 номер міжнародного журналу «Карпати: людина, етнос, цивілізація». У ньому опубліковано матеріали всеукраїнської наукової конференції «Християнство в Карпатах: до 1025-річчя хрещення України-Руси». Серед матеріалів представлені цікаві дослідження професорів Б. Боднарюка, М. Кугутяка, С. Кияка, доцентів П. Сіреджука, Б. Томенчука, А. Королька та інших. Матеріали конференції висвітлюють історію хрещення Карпат, мистецтвознавчі, джерелознавчі та етнографічні аспекти даної проблеми.


Назва: Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 70-річчя створення Української повстанської армії.

Гол. ред.: М. В. Кугутяк

Місто видання: Івано-Франківськ

Видавництво: Плай

Рік видання: 2013

Випуск: 24

Кількість сторінок: 390

ISSN 2312–1165
Анотація: 

У збірнику вміщено доповіді та повідомлення, виголошені на Міжнародній науковій конференції “Українська повстанська армія – феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.”, яка була присвячена 70-річчю створення УПА і відбулася 11 жовтня 2012 року в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться новітньою істо­рією України, національно-визвольними рухами ХХ століття.