Навчально-науковий центр дослідження українського національно-визвольного руху імені О. Карпенка

Науковий підрозділ, створений 1995 р. в структурі Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника для поглибленого вивчення питань національно-визвольної боротьби українців Галичини ХХ ст. Ініціювали його заснування учасники Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю проголошення ЗУНР, що відбулася 1993 р. в Прикарпатському університеті. Вони висловилися за створення окремого академічного науково-дослідного підрозділу в спільному підпорядкуванні НАН і МОН України. Президія НАН України 6 квітня 1994 р. прийняла рішення про можливість заснування наукового підрозділу зі штатним розписом 6 наукових і 1 допоміжного працівника. У січні 1995 р., відповідно до ухвали Вченої ради Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, створено Відділ регіональних проблем. Призначено керівника професора О. Карпенка, у підпорядкуванні якого було 4 працівники – М. Кугутяк, Б. Савчук, О. Жерноклеєв та В. Великочий.

Працівники відділу обрали об’єктом своїх досліджень історію ЗУНР. Вони проводили активну пошукову роботу у вітчизняних та іноземних архівах. Зокрема для виявлення і залучення до наукового обігу архівних джерел було організовано відрядження в архіви м. Київ, Львів, Тернопіль, Ужгород, Чернівці, а також до м. Рим, Мюнхен (ФРН), Варшава, Перемишль (Польща). Науковцям вдалося зібрати велику кількість раніше не відомих документів і матеріалів, що допомогло їм опублікувати колективну монографію “Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: історія” (2001). У ній уперше у вітчизняній історичній науці розкрито історичні передумови національно-демократичної революції на західноукраїнських землях, простежено складні процеси відродження укр. нації, піднесення її громадян. свідомості, визрівання національної державницької ідеї, соборності єдиної Української держави.

Тривалі пошуки й опрацювання архів. джерел дали можливість опублікувати унікальне 5-томне (у 8 кн.) археографічне видання (2001–13), присвячене історії ЗУНР. У них документально відтворено епоху коротку за часом, але багату на події та історичні процеси, що їх пережила ЗУНР. Керівництво колективом упорядників видання здійснював професор О. Карпенко, співупорядником зб. стала директор Державного архіву Івано-Франківської області К. Мицан. Науково-допоміжну роботу з упорядкування матеріалів здійснили працівники відділу – В. Великочий, Л. Волосянко, С. Кобута, Г. Пославська.

Завдяки активній наук. діяльності Відділ регіональних проблем став одним з провідних “зунрознавчих” наукових підрозділів в Україні, співробітники якого були авторами майже десятка монографій, понад сотні статей. Під керівництвом О. Карпенка захистили кандидатські дисертації О. Жерноклеєв, І. Райківський, В. Великочий, Т. Галицька-Дідух, С. Адамович, С. Кобута. 1999 р. Б. Савчук захистив докторську дисертацію.

Співробітники наук. відділу були і є активними організаторами міжнародних наукових конференцій, які традиційно проводяться наприкінці жовтня – на початку листопада кожні 5 років у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника і присвячені ювілеям проголошення ЗУНР.

У 2004 р. Відділ регіональних проблем було реорганізовано в Науковий центр дослідження українського національно-визвольного руху Інституту історії і політології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. Директором центру затверджено О. Карпенка. З 2007 р. обов’язки директора Наукового центру виконував І. Монолатій, з лютого 2009 р. – М. Вітенко.

Важливим етапом дослідження історії ЗУНР стало видання у 2008 р. монографії “Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923: Ілюстрована історія” (головний редактор М. Кугутяк). Презентація цієї книги відбулася на Міжнародній науковій конференції, присвяченій 90-річчю проголошення ЗУНР, 30 жовтня 2008 р. у м. Львів, Івано-Франківськ і Чернівці.

Працівники Наукового центру з 2006 р. проводять збір і впорядкування документів з історії українського національно-визвольного руху на Прикарпатті у 1919 – 1991 рр. У результаті започатковано нове археографічне видання “Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали” (відповідальний редактор М. Кугутяк). На даний час опубл. 2 т. (у 5 кн.), готуються до друку наступні.

У рамках дослідження історії українського національно-визвольного руху на Прикарпатті Науковий центр виступив співорганізатором Міжнародних наукових конференцій “Роман Шухевич в українському національно-визвольному русі ХХ століття” (17–18 травня 2007 р., м. Івано-Франківськ) та “Степан Бандера в українському національно-визвольному русі ХХ століття” (11 грудня 2008 р., м. Івано-Франківськ).

У квітні 2014 р. Науковий центр було названо на честь його багаторічного керівника – професора Олександра Карпенка. Тоді ж у підрозділі розпочато підготовку вид. “Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки” (автор ідеї і науковий редатор М. Кугутяк). На 1-му етапі виконання цього проекту 2017 р. було видано словник до енциклопедії, розпочалося практичне наповнення вид. наук. статтями, ілюстраціями. До 1 листопада 2018 р. опубліковано 1-й том енциклопедії.  У 2019 р. побачив світ 2-й том енциклопедії, а в 2020 р. – 3-й. До підготовки цього вид. вдалося залучити понад 150 науковців з низки академічних інституцій та 8 університетів України, окремих іноземних фахівців, які спеціалізуються на вивченні історії ЗУНР та УГА. Наук. під-розділ став координаційним центром цілого проекту.

На сьогодні у Науковому центрі працюють наукові співробітники – М. Кугутяк, О. Жерноклеєв, М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, С. Кобута, А. Міщук, Т. Дерещук, Б. Паска, а також Г. Пославська.

 

Контактна інформація:

76025, м. Івано-Франківськ вул. Шевченка 57, каб. 610.

Е-мейл vitenko.mykola@pnu.edu.ua

тел. 0342-59-61-01