Захист дипломних робіт освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» ОР «Магістр» студентами заочної форми навчання

    22–23 грудня 2022 р. відбувся успішний захист дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої світи студентів ІІ курсу спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» ОР «Магістр» (заочна форма навчання). Екзаменаційна комісія діяла у складі голови – проф. Жерноклеєва О.С., членів комісії – проф. Кугутяка М.В. і проф. Райківського І.Я. Усього захищали роботи 16 здобувачів освітнього рівня «Магістр». У роботі ЕК взяли також участь наукові керівники та рецензенти – професорсько-викладацький склад кафедри історії України і методики викладання історії, кафедри всесвітньої історії та кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної освіти.

    Виступи студентів-випускників були цікавими, змістовними, охоплювали різні аспекти (політичні, культурні, економічні, соціальні та ін.) як історії України, так і всесвітньої історії. Окремий розділ, а подекуди низка розділів були присвячені проблемі використання матеріалів дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в закладах загальної середньої освіти і закладах позашкільної освіти. Частина робіт були присвячені актуальним питанням методики викладання історії у школі. Комісія звернула увагу на високий рівень підготовки, оволодіння фаховими компетентностями випускників спеціальності 014 «Середня освіта (Історія)» ОР «Магістр» (зачна форма навчання).

    Здобувачами магістерського ступеня були представлені підготовлені власні методичні розробки, адаптовані для використання у подальшій своїй педагогічній діяльності під час ведення аудиторних і позааудиторних занять на уроках з історії і громадянської освіти, факультативній та гуртковій роботі у закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти. Підготувавши візуалізовані презентації результатів своїх досліджень, студенти вміло вели себе під час захисту своїх робіт, показали чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладеного матеріалу. Разом з тим, спостерігалася компетентність, вичерпність відповідей молодих дослідників на запитання членів Екзаменаційної комісії, а також етикет та культура спілкування учасників, активна кваліфікована участь у дискусії.

    Члени Екзаменаційної комісії відзначили загалом високий науковий і методичний рівень переважної більшості робіт, їх нову, оригінальну, творчу тематику, різнопланову й репрезентативну джерельну базу, належне оформлення бібліографічного і науково-технічного апарату. Студенти здобувають навички наукового пошуку, самостійного викладу матеріалу, вміло формулюють свої висновки. Голова Екзаменаційної комісії д.і.н., проф., завідувач кафедри всесвітньої історії О.С. Жерноклеєв підкреслив належний науковий і навчально-методичний рівень більшості дипломних робіт, їх творчий, завершений характер та відповідність основним вимогам до кваліфікаційних праць такого типу. Комісія також відзначила достатньо високий рівень рецензування робіт на кафедрах (коли чітко вказані й конкретизовані позитиви й прогалини) та об’єктивність пропонованих рецензентами оцінок, більшість з яких була підтверджена на захисті робіт перед ЕК.