Захист дипломних робіт студентами-етнологами спеціальності 032 Історія та археологія ОР «Бакалавр»

14–18 червня 2021 р. у рамках підсумкової атестації здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальності 032 Історія та археологія ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання) тривав захист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти студентів цієї спеціальності. Екзаменаційна комісія у складі проф. О.С. Жерноклеєв (голова), доц. В.З. Дебенко, доц. М.В. Сигидин (члени комісії) прийняла захист дев’яти дипломних робіт студентів денної форми навчання, які готувалися під чуйним науковим керівництвом викладачів кафедри етнології і археології: Гадомська Руслана «Наукова та громадська діяльність Ісидора Шараневича (1829–1901)» (науковий керівник к.і.н., доц. І.Ф. Солонець), Дейнеко Діана «Пандемічні захворювання на Волині: історико-етнологічний аспект (кінець ХVІІІ – початок ХХІ століття)» (науковий керівник к.і.н., доц. С.П. Боян-Гладка), Луцик Владислав «Побут представників українського націоналістичного підпілля на теренах Західної України (кінець 40-х – 50-ті рр. ХХ ст.)» (науковий керівник к.і.н., доц. О.Я. Дрогобицька), Миколайчук Олег «Туризм на Галицькій Гуцульщині» (науковий керівник к.і.н., доц. С.П. Боян-Гладка), Сінітович Наталія «Весільні звичаї та обряди на Гуцульщині (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.)» (науковий керівник к.і.н., доц. О.Я. Дрогобицька), Скрентович Вікторія «Українська традиційна сім’я на Опіллі кінця ХІХ першої половини ХХ ст.» (науковий керівник к.і.н., доц. І.Ф. Солонець), Телюк Христина «Софія Яблонська-Уден (1907 – 1971): життя та діяльність» (науковий керівник к.і.н., доц. О.Я. Дрогобицька), Татуміряк Ольга «Становище жінки у Туреччині (ХХ – початок ХХІ ст.)” (науковий керівник к.і.н., доц. О.Я. Дрогобицька), Сойма Ангеліна «Народна медицина українців Закарпаття» (науковий керівник к.і.н., доц. С.П. Боян-Гладка).

Студенти підготували візуалізовані презентації результатів своїх досліджень, вміло вели себе під час захисту своїх робіт, показали чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладеного матеріалу. Разом з тим, спостерігалася компетентність, вичерпність відповідей молодих дослідників на запитання членів Екзаменаційної комісії, а також етикет та культура спілкування учасників, активна кваліфікована участь у дискусії.

Щиро вітаємо здобувачів освітнього ступеня із успішним захистом кваліфікаційних робіт.