Міжкафедральний фаховий семінар щодо попередньої експертизи дисертації зі спеціальності 032 Історія та археологія

Відповідно до п. 14 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії та наказу ректора Університету № 141 від 9 березня 2021 р. «Про призначення складу фахового семінару», 24 березня 2021 р. відбувся міжкафедральний фаховий семінар кафедри всесвітньої історії та кафедри історії України і методики викладання історії для проведення попередньої експертизи дисертації «Українські культурно-просвітницькі та молодіжні товариства Товмаччини в 1920–1930-х рр.», виконаної аспірантом ІV року навчання заочної контрактної форми за спеціальністю 032 Історія та археологія Федоришиним Ігорем Ярославовичем (науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики викладання історії Королько А.З.). Головував на засіданні фахового семінару завідувач випускової кафедри всесвітньої історії доктор історичних наук, професор Жерноклеєв О.С.

Здобувач науково-освітнього ступеня І.Я. Федоришин у формі візуалізованої презентації представив результати свого дослідження. Учасниками фахового семінару проф. М.М. Волощуком, проф. І.В. Пилипівим, проф. О.С. Жерноклеєвим та проф. І.Я. Райківським поставлено низку запитань здобувачу освітньо-наукового ступеня доктора філософії. Після цього висновок наукового керівника озвучив А.З. Королько, звернувши увагу на характеристиці особистості здобувача, виконання ним освітньо-наукової програми та індивідуального плану наукової роботи, актуальності дисертаційної роботи, її наукової новизни, ступені обґрунтованості та достовірності положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації, апробації роботи тощо.

Рецензентами роботи виступили доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії С.М. Борчук та доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України і методики викладання історії І.Я. Райківський. Вони вказали на актуальності теми дослідження і отриманих результатів, ступені їх достовірності, науковій новизні роботи, апробації результатів роботи, повноті опублікування результатів дисертації, кількості наукових публікацій та конкретний особистий внесок здобувача, практичного значення отриманих результатів, повноту викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях здобувача освітньо-наукового ступеня.

В обговоренні результатів роботи здобувача освітньо-наукового ступеня доктора філософії І.Я. Федоришина та виступів наукового керівника і рецензентів взяли участь проф. Волощук М.М., проф. Пилипів І.В., проф. Жерноклеєв О.С., доц. Галицька-Дідух Т.В., доц. Кобута С.Й.

У підсумку прийнято ухвалу, в якій дисертаційну роботу Федоришина І.Я. на тему «Українські культурно-просвітницькі та молодіжні товариства Товмаччини в 1920–1930-х рр.», поданої на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія, визнано завершеним науковим дослідженням, яке має важливе наукове і практичне значення. Запропоновано призначити головою разової спеціалізованої вченої ради Великочого Володимира Степановича – доктора історичних наук, професора, декана факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Прийнято підготовлений рецензентами висновок щодо дисертаційної роботи Федоришина Ігоря Ярославовича. Рекомендувати вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника розглянути в якості опонентів дисертації Федоришина Ігоря Ярославовича на «Українські культурно-просвітницькі та молодіжні товариства Товмаччини в 1920–1930-х рр.»: Соляра Ігоря Ярославовича, доктора історичних наук, професора, директора Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН України (м. Львів); Зуляка Івана Степановича, доктора історичних наук, професора кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Міністерства освіти і науки України (м. Тернопіль).