Захисти дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

З 15 до 26 червня 2020 р. відбувається підсумкова атестація здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) та 032 Історія та археологія ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання). Студенти захищали свої кваліфікаційні роботи та здавали кваліфікаційний екзамен в режимі онлайн на відеоплатформі Webex Cisco Meetings.

Під час першого тижня роботи Екзаменаційної комісії 15–19 червня 2020 р. тривав захист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Теми кваліфікаційних досліджень здобувачів вищої освіти виявилася різноманітними, присвячені актуальним проблемам історії України та всесвітньої історії. Підготувавши візуалізовані презентації результатів своїх досліджень, студенти вміло вели себе під час захисту своїх робіт, показали чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладеного матеріалу. Разом з тим, спостерігалася компетентність, вичерпність відповідей молодих дослідників на запитання членів Екзаменаційної комісії, а також етикет та культура спілкування учасників, активна кваліфікована участь у дискусії.

Члени Екзаменаційної комісії відзначили загалом високий науковий і методичний рівень переважної більшості робіт, їх нову, оригінальну, творчу тематику, різнопланову й репрезентативну джерельну базу, належне оформлення наукового апарату, що певною мірою наближає їх до дисертаційних праць. Студенти здобувають навички наукового пошуку, самостійного викладу матеріалу, формулювання висновків. Уже далеко не рідкістю стало використання архівних документів та польового матеріалу, методик усної історії, педагогічних методичних розробок в дипломних роботах з історії України, рідного краю, які готуються на кафедрі історії України і методики викладання історії та на кафедрі етнології і археології. Дипломні роботи здобувачів вищої освіти на всесвітньо-історичну проблематику готувалися на кафедрі історії слов’ян та кафедрі всесвітньої історії, в них широко залучалися матеріали періодики, іноземні джерела. Кваліфікаційні роботи на історіографічну тематику здобувачами вищої освіти виконувалися на кафедрі історіографії і джерелознавства, базувалися на великій кількості історіографічних джерел. Більшість дипломних робіт були оснащені цікавими й змістовними додатками та візуалізованими презентаціями результатів дослідження.

Голова Екзаменаційної комісії д.і.н., проф., завідувач кафедри всесвітньої історії О.С. Жерноклеєв підкреслив належний науковий і навчально-методичний рівень більшості дипломних робіт, їх творчий, завершений характер та відповідність основним вимогам до кваліфікаційних праць такого типу. Комісія також відзначила достатньо високий рівень рецензування робіт на кафедрах (коли чітко вказані й конкретизовані позитиви й прогалини) та об’єктивність пропонованих рецензентами оцінок, більшість з яких була підтверджена на захисті робіт перед ЕК.