Графік робіт ЕК та розподіл підгруп під час здійснення атестації знань здобувачів вищої освіти спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр»

Організація та проведення атестації знань здобувачів вищої освіти освітнього рівня «Бакалавр» здійснюється відповідно до положень «Про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»» (введеного в дію наказом ректора № 447 від 24.07.2015 р., зі змінами – наказ № 61 від 31.01.2020 р.), «Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»» (введеного в дію наказом ректора № 33 від 27.01.2015 р.), «Про дистанційне навчання у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»» (введеного в дію наказом ректора № 778 від 30.11.2018 р.), листа Міністерства освіти і науки України «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій» (№ 1/9-249 від 14.05.2020 р.), графіку навчального процесу та наказу ректора «Про завершення 2019-2020 навчального року» (№ 208 від 06.04.2020 р.).

Захисти кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти здійснюються в дистанційному режимі згідно з електронним розкладом, затвердженим для випускової кафедри, за допомогою онлайн платформи Webex Cisco Meetings. Кваліфікаційний екзамен проводиться в дистанційному режимі у формі обов’язкових письмової та усної компонент.

Нижче подаємо графік роботи Екзаменаційної комісії та розподіл підгруп під час здійснення атестації знань здобувачів вищої освіти спеціальностей освітнього рівня «Бакалавр».

Графік роботи ЕК у 2020 р. Спеціальності 032 Історія та археологія, 014 Середня освіта (Історія). ОР “Бакалавр”

СОІ-1 15.06.2020 р. Захист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

СОІ-2 16.06.2020 р. Захист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

ІА-1 17.06.2020 р. Захист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

ІА-2 18.06.2020 р. Захист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

СОІ-1з, ІА-1з 19.06.2020 р. Захист дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

СОІ-1, СОІ-2 22.06.2020 р. Комплексний екзамен

СОІ-1з 23.06.2020 р. Комплексний екзамен

ІА-1 24.06.2020 р. Комплексний екзамен

ІА-2 25.06.2020 р. Комплексний екзамен

ІА-1з 26.06.2020 р. Комплексний екзамен