Нарада з питань організації і проведення підсумкової атестації студентів-істориків ІV курсу ОР «Бакалавр»

4 березня 2020 р. на платформі Zoom відбулася онлайн-нарада з питань організації і проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти ІV курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Історія) та 032 Історія та археологія ОР «Бакалавр» (денна і заочна форма навчання), на якій були присутні студенти випускового курсу, члени Екзаменаційної комісії, викладачі кафедри історії України і методики викладання історії.

Голова Екзаменаційної комісії завідувач кафедри всесвітньої історії проф. О.С. Жерноклеєв ознайомив усіх присутніх з методичними рекомендаціями щодо проведення атестації та семестрового контролю знань здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», схваленими на засіданні Науково-методичної ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та затвердженими на засіданні ректорату (протокол № 18 від 18.05.2020 р.). Голова ЕК повідомив студентів і викладачів з підпунктами четвертого пункту цього документу, де покроково розписано етапи підготовки і перебігу захисту кваліфікаційних проєктів (робіт) та проведення кваліфікаційного екзамену з використанням технологій дистанційного навчання.

Головою ЕК також було акцентовано увагу на процедурі проведення кваліфікаційного екзамену здобувачів вищої освіти ОР «Бакалавр». Зокрема, О.С. Жерноклеєв наголосив, що кваліфікаційний екзамен проводитиметься в дистанційному режимі у формі обов’язкових письмової та усної компонент. Інформування студентів щодо розкладу кваліфікаційних екзаменів та консультацій здійснюватиме секретар ЕК через старосту групи за допомогою електронних засобів зв’язку. Голова ЕК відзначив, що для проведення захисту кваліфікаційних робіт і кваліфікаційного екзамену використовуватиметься платформа Webex Cisco Meetings.

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії, гарант освітньої програми спеціальності 014 Середня освіта (Історія) ОР «Бакалавр» Т.В. Галицька-Дідух наголосила, що здобувачі вищої освіти цієї спеціальності повинні під час захисту результатів дослідження представити підготовлені власні методичні розробки, адаптовані для використання у подальшій своїй педагогічній діяльності під час ведення аудиторних і позааудиторних занять на уроках з історії і суспільствознавчих предметів, факультативній та гуртковій робіт у закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти.

Завідувач кафедри історії України і методики викладання історії проф. І.Я. Райківський зауважив, що для правильної підготовки цього виду кваліфікаційних робіт слід дотримуватися методичних рекомендацій до написання та захисту дипломної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, схвалених на засіданні Науково-методичної ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 14 червня 2018 р. і методичних вказівок, розроблених викладачами кафедри історії України і методики викладання історії.

Доцент кафедри історії України і методики викладання історії А.З. Королько відзначив, що здобувачам вищої освіти слід завчасно підготувати презентації виступів своїх результатів дослідження та у ході захисту дотримуватися відповідного регламенту.

Під час онлайн-наради з питань організації і проведення підсумкової атестації здобувачі вищої освіти задавали різноманітні запитання голові ЕК стосовно процедури проходження захисту дипломних робіт за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та проведення кваліфікаційного екзамену, відбувався обмін думками. У підсумку наголошувалося про вчасну здачу всіх основних і супроводжуючих документів секретарю ЕК напередодні захисту кваліфікаційних робіт та проведення кваліфікаційного екзамену.